• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

План за имплементација на КИО

Вклучени наставници во проектот

  2016/2017 2017/2018
  Основно ниво на обуки Напредно ниво на обуки
   

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на наставници Вкупен број на тандеми  

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на наставници Вкупен број на тандеми
Број на наставници вклучени во обуки 20 16 -4  16 8 20 14 -6 14 7
  2017/2018 2018/2019
  Основно ниво на обуки Напредно ниво на обуки
   

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на наставници Вкупен број на тандеми  

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на наставници Вкупен број на тандеми
Број на наставници вклучени во обуки 20 31 11  15 7 20        

 Вклучени одделенија во проектот

2017/2018 2018/2019
   

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на одделенија  

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на одделенија
Број на одделенија вклучени во проектот 10  4  -6 / 10      

Вклучени ученици во проектот

2017/2018 2018/2019
   

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на ученици  

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на ученици
Број на ученици вклучени во проектот 160     / 160