• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Reciklimi i letrës

Gjatë muajit nëntor 2018, mësimdhënëset Arbana Sela dhe Adila Nesimoska, së bashku me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Reciklimi” nga Sekcioni Shprehje dhe krijimtari kreative i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Duke shfrytëzuar letra nga ambalazhe produktesh, gazeta dhe revista të vjetra,  nxënësit krijuan figura të ndryshme si dhe orë muri të cilat i vendosën në klasë.

Qëllimet e këtij aktiviteti janë: mbështetja e një komunikimi konstruktiv dhe bashkëpunimi në mes të nxënësve dhe arsimtarëve të dy grupeve të ndryshme etnike, kultivimi i potencialeve krijuese te nxënësit si dhe aftësimi i nxënësve për bashkëpunim konstruktiv në tandem dhe ekipor gjatë realizimit të detyrave projektuese.